Kawanami Shipyard, Koyagi Island 1942 to 1945 Mitsubishi Shipyard, Koyagi Island 1985

Back to index

or

Back to Diary